Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

16 Януари 2023 | 11:07 Прочетена: 48

                                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-020/13.01.2023 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за застрояване и Работен устройствен план за УПИ ХІІ-1461,  кв. 120 по плана на  гр. Етрополе.
 Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                     

    Христина Дочева
Гл. специалист „РпиОД”                           (публикувано на 13.01.2023 г.)