Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

13 Януари 2023 | 14:28 Прочетена: 42

                              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                           О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-019/13.01.2023 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе в частта на улица с о.т. 479-474а-474.
    

Христина Дочева                                                     (публикувано на 13.01.2023 г.)
Главен спец. „РПиОД”