Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 10.01.2023г

10 Януари 2023 | 15:51 Прочетена: 65

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-005/09.01.2023г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ в обхват УПИ І19 и УПИ ІІ19, кв.5 по плана на с. Бойковец, общ. Етрополе, съгласно който се изменя вътрешната регулационна линия между УПИ и неприложената регулация в югозападната част на УПИ ІІ19, кв.5 по плана на с. Бойковец в съответствие с имотната граница на ПИ №18.

 Проектната документация е изложена в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102.

        (Публикувано на 10 Януари 2023г.)

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”