Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

06 Януари 2023 | 18:43 Прочетена: 62

Приложение № 2 към Наредба за искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)                                                           

ВХ. № EO-E-609-001-001-001/06.01.2023 г.

От: „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД

Относно: „Изграждане на площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци, стъкло и земни маси, находяща се в УПИ IV, отреден за производствени и складови дейности, с площ от 4976 кв. м., заедно с построените в имота производствени и складови сгради в кв. 137 по плана на гр. Етрополе, област София, община Етрополе“.