Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 05.01.2023 г.

05 Януари 2023 | 10:54 Прочетена: 86

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-003/04.01.2023 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – ПР и ПЗ за УПИ VІІ, УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, отредени „За жил. строителство”, кв. 167, гр. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.
    
                                      
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 05.01.2023 г.)
       /Хр. Дочева/