Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

03 Януари 2023 | 09:51 Прочетена: 60

                    На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                              О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-654/22.12.2022 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот № 27632.132.4 и изменение на действащия ПУП-План за застрояване на поземлен имот № 27632.132.041-„Мемориален парк” по КККР на гр. Етрополе   

        Хр. Дочева                                                        (публикувано на 03.01.2023 г.)
Гл. специалист „РПиОД”