Категории

СЪОБЩЕНИЕ

02 Декември 2022 | 09:07 Прочетена: 80

                                               О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                                              С Ъ О Б Щ А В А

на Мартин Марков Съботинов с последен известен адрес: гр. София, район „Подуяне”, ж.к. „Сухата река”, бл. 44А, вх. Б, ет. 4, ап. 21
на Иван Кирилов Янков с последен известен адрес: гр. София, район Сердика, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 213А, вх. Б, ет. 4, ап. 34
    
заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ,
че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор  27632.10.8 по КККР на гр. Етрополе. Проектът е изложен в Общинската администрация, в Отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинска администрация гр. Етрополе.


     (публикувано на 02.12.2022г.)                               Хр. Дочева                      
                                                                          /гл. специалист „РПиОД”/