Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 181/02.11.2022г.

30 Ноември 2022 | 17:27 Прочетена: 63

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1  от АПК съобщава на Ганчо Георгиев Дицов, с последен известен адрес: гр.Хасково, ул.„Сливница” № 32, ет. 2, ап. 6- заинтересовани лица, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, че  е изработен проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ за УПИ /парцел/ І19 и ІІ19 в  кв. 5 по плана на с. Бойковец, общ. Етрополе. Същият е изработен при условията на чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ и § 8, ал.1 и ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ и касае изменение на вътрешната регулационна линия между УПИ и неприложената регулация в югозападната част на УПИ ІІ19 в съответствие с имотната граница на ПИ № 18  в кв. 5 по плана на с. Бойковец.

Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.  

 

      (Публикувано на 30 Ноември 2022г.)

 

   ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”