Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

23 Ноември 2022 | 11:15 Прочетена: 117

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

 

                                                            О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-577/23.11.2022 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ VІІ-„Детски дом”,  кв. 167 по плана на гр. Етрополе – изменение отреждането на УПИ и обособяване на нови урегулирани поземлени имоти за жилищни нужди . 

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                     

 

 

        Хр. Дочева                                                        (публикувано на 23.11.2022 г.)

Гл. специалист „РПиОД”