Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №27-2 от 23.11.2022 г.

23 Ноември 2022 | 11:14 Прочетена: 118

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №27/17.11.2022 г. на обект: – „Преустройство и промяна предназначението на част от жилищна сграда в козметично студио”, находяща се в УПИ III-585, кв. 68 по плана на гр.Етрополе.

Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                                                     Отдел „ТСУ,ИП и Е