Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

22 Ноември 2022 | 12:59 Прочетена: 31

                                На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

                                               О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,

 

 

            Че с Решение № 501/31.10.2022 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на „Два броя Електрокабелни линии – 20KV” до поземлени имоти № 62582.409.112, м. „Здравеца” по КККР на с. Рибарица и поземлен имот № 44313.93.25, м.”Падеш” по КККР на с. Лопян, преминаващо през имоти общинска собственост.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

(публикувано на 22.11.2022г.)                                     гл.специалист “РПиОД”

                                                                                       /Хр. Дочева/