Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

22 Ноември 2022 | 12:58 Прочетена: 23

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

                                                 О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,

 

 

            Че с Решение № 493/31.10.2022 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване, чрез възлагане от собствениците на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 27632.66.267, м. "Котката", з-ще Етрополе-промяна предназначението на земеделския имот  "За гробищен парк".

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

(публикувано на 22.11.2022г.)                                     гл.специалист “РПиОД”

                                                                                       /Хр. Дочева/