Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 11.11.2022 г.

11 Ноември 2022 | 13:50 Прочетена: 64

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-559/11.11.2022 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия парцеларен план за трасе на оптичен кабел, преминаващо през поземлен имот № 640201, землище на гр. Етрополе – изменение на одобреното трасе, във връзка с интернет обслужване на Пречиствателна станция за отпадни води „Митсубиши” към Рудничен комплекс „Елаците” гр. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                      
гл. специалист „РПиОД”                                              (публикувано на 11.11.2022 г.)
       /Хр. Дочева/