Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

29 Септември 2022 | 14:24 Прочетена: 87

                                 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                        О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е 

С Ъ О Б Щ А В А,


            Че с Решение № 467/09.09.2022 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване, чрез възлагане от собствениците на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 05147.380.839 м. "Страшки рът-Кобиля", з-ще с. Бойковец - промяна предназначението на земеделската земя  за жилищни нужди.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

(публикувано на 29.09.2022г.)                             гл.специалист “РПиОД”
                                                                                 /Хр. Дочева/