Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

29 Септември 2022 | 14:22 Прочетена: 59

                                      На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                        О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е 

С Ъ О Б Щ А В А,


            Че с Решение № 466/09.09.2022 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване, чрез възлагане от собствениците на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 27632.62.31, м. "Иванчовец", з-ще Етрополе-промяна предназначението на земеделския имот "За складова и административна дейност".
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

(публикувано на 29.09.2022г.)                                     гл.специалист “РПиОД”
                                                                                       /Хр. Дочева/