Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №24-2 от 28.09.2022 г.

28 Септември 2022 | 15:30 Прочетена: 46

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №24/28.09.2022 г. на обект: – „Постройка за инвентар“, находяща се в УПИ ХV-1590 кв.17 по плана на гр. Етрополе.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

                             
                                                                                             Отдел „ТСУ,ИП и Е