Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

26 Септември 2022 | 14:09 Прочетена: 57

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

ОТДЕЛ “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3, във вр. чл. 128, ал. 9 от Закона за устройство на територията


С Ъ О Б Щ А В А,

      че е изготвен проект за изменение на одобрен ПУП - ПП за подземно трасе на оптичен кабел за интернет обслужване на Пречиствателна станция за отпадни води „Митсубиши” към Рудничен комплекс „Елаците” гр. Етрополе”.
    Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел  “ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе

     26.09.2022г.                                               гл. специалист “РПиОД”
                                                                                        /Хр. Дочева/