Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

15 Септември 2022 | 17:49 Прочетена: 29

                                                         О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

                               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-458/14.09.2022г. на Зам.-кмета на Общината е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ в обхват УПИ І-19 и УПИ ІІ-19 в кв. 5 по плана на с. Бойковец, общ.Етрополе.

          (Публикувано на 15 Септември 2022г.)


          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”