Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №22-2 от 15.09.2022 г.

15 Септември 2022 | 14:12 Прочетена: 49

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №22/15.09.2022 г. на обект: – „Пристройка на жилищна сграда“, находяща се в УПИ ХI-212 кв.43 по плана на с. Бойковец.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

                             
                                                                                             Отдел „ТСУ,ИП и Е