Категории

О Б Я В А

12 Септември 2022 | 17:41 Прочетена: 41

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
     На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 366/29.12.2021 г. по Протокол № 27 и допълнена със седем решения, а именно:
      § 1. В Раздел IV. „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици  или други общински имоти“ се добавя нова подточка, както следва: 
    „4.4.11. Реална част в размер на 2 /два/ кв.м. от застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХI – 242, квартал 24 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 377 /триста седемдесет и седем/ кв.м., актуван с  АЧОС  № 3471/08.09.2022 г.“       


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ       /п/
Кмет на Община Етрополе