Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е до собствениците на кучета

07 Септември 2022 | 15:53 Прочетена: 54

Община Етрополе стартира проверки и напомня, на собствениците на кучета, че стриктно трябва да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно:

 

чл. 172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:

т. 1 Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

т. 2 Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:

т. 1 При извеждане на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицински паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;

 

чл. 177./1/ Забранява се:

т. 3 Извеждането на кучета без повод, а на агресивните кучета - и без намордник;

т. 4 Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

Всеки собственик на куче е длъжен да го регистрира в общинска администрация – Етрополе, като таксата за притежаване на куче за               гр. Етрополе е в размер на 10,00 лв., а за селата 5,00 лв. 

Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Етрополе.

Освобождават се от такса собственици на:

1. Кучетата на лица с увреждания;

2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. Кучета, използвани за опитни цели;

4. Кучета, използвани от Български червен кръст;

5. Кастрирани кучета;

6. Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7. Ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;

 

При констатиране на нарушения на собствениците на кучета ще бъде търсена административно-наказателна отговорност, състояща се в съставяне на Акт за установяване на административно нарушение и издаване наказателно постановление.