Категории

О Б Я В А

05 Август 2022 | 16:21 Прочетена: 164

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

  

 На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 366/29.12.2021 г. по Протокол № 27 и допълнена с Решения № 375/27.01.2022 г.,  № 380/24.02.2022 г.,  № 388/31.03.2022 г., № 415 /19.05.2022 г.,  № 430/28.06.2022 г. и № 453/28.07.2022 г., а именно:     

    § 1.  В Раздел III. „Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предостави под наем“, към т.3.1. „Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, а именно:

„3.1.2. Обект „Кухня“, представляващ реално обособена част с полезна площ в размер на 270 /двеста и седемдесет/ кв. м. от обект „Кухня със столова“ – масивна монолитна сграда, на един етаж с обща полезна площ от 549 кв.м., находящ се в урегулиран поземлен имот I – За „СУ“, квартал 50 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АПОС № 822/08.05.2009 г.“

 

 § 2. В Раздел IV. „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:

    „4.1.14. Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 374, квартал 38 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с площ от 384  /триста осемдесет и четири/ кв.м., актуван с АЧОС № 1610/31.07.2014 г.“

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/

Кмет на Община Етрополе