Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №18-2 от 21.07.2022 г.

21 Юли 2022 | 16:21 Прочетена: 71

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №18/20.07.2022 г. на обект: – „Реконструкция, пристройка и надстройка на жилищна сграда“, находяща се в УПИ I-660 кв.143 по плана на гр. Етрополе.

Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

 

                          

                                                                                             Отдел „ТСУ,ИП и Е