Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

21 Юли 2022 | 16:19 Прочетена: 52

                                                        О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

 

                        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                              С Ъ О Б Щ А В А ,

 

че с решение № 442 от 28.06.2022г. /протокол № 33/ на Общински съвет - Етрополе е одобрено задание и разрешено изработване, чрез възлагане от собственика на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27632.143.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Етрополе, м. „ИЗВОРИТЕ-РИБАРНИКА”, с цел промяна предназначението на имота и изграждане на обект:„Промишлено предприятие за производство на зеленчуци, хидротехническо съоръжение с кладенец за захранване на промишленото предприятие”.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

          (Публикувано на 21 Юли 2022г.)

 

          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”