Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

20 Юли 2022 | 18:02 Прочетена: 41

                              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

                                           О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,

  

 

            Че с Решение № 443/28.06.2022 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване, чрез възлагане от собствениците на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 27632.10.8, м. „Криволя”, землище на гр. Етрополе, във връзка с промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия с отреждане „За автосервиз, магазин за авточасти, склад, търговия на едро и дребно, заведение за бързо хранене, офиси и др. обслужващи дейности.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

(публикувано на 20.07.2022г.)                             гл.специалист “РПиОД”

                                                                                 /Хр. Дочева/