Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 11.07.2022 г.

11 Юли 2022 | 13:15 Прочетена: 52

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-326/08.07.2022 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР в частта на неприложения дворищнорегулационен план  на УПИ VІ-163, УПИ VІІ-164, УПИ ІХ-166 и УПИ ХІІІ-163,164, кв. 5, с. Рибарица.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                      
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 11.07.2022 г.)
       /Хр. Дочева/