Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

10 Юни 2022 | 13:55 Прочетена: 64                                   На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                        О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-286/09.06.2022 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе - ПР (План за регулация) в обхват: УПИ VІІІ-694, УПИ ІV-693 и УПИ V-2056, кв. 69 – изменение на вътрешните регулационни линии в съответствие с имотните граници.
 
.  
    

        Хр. Дочева                                          (публикувано на 10.06.2022 г.)
Гл. специалист „РПиОД”