Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

09 Юни 2022 | 15:10 Прочетена: 49

                                  О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

                  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-285/09.06.2022г. на Зам.-кмета на Общината е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за УПИ VІІ-251 „За занаятчийска работилница” в кв. 11 по плана на с.Ямна, общ.Етрополе.

          (Публикувано на 9 Юни 2022г.)


          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”