Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022

07 Юни 2022 | 16:24 Прочетена: 44

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
 На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 366/29.12.2021 г. по Протокол № 27 и допълнена с Решения № 375/27.01.2022 г.,  № 380/24.02.2022 г.,  № 388/31.03.2022 г. и № 415 /19.05.2022 г., а именно:        
 
 § 1. В Раздел V. „Описание на имоти, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за нейното придобиване“, към т. 5.2. „Възмездно придобиване на имоти, собственост на физически или юридически лица“, се добавят нови подточки, както следва:
    „5.2.11. Поземлен имот с идентификатор  27632.66.9, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Котката“ с площ от 3.553 дка.
     5.2.12. Поземлен имот с идентификатор  27632.66.20, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Котката“ с площ от 1.609 дка.
     5.2.13. Поземлен имот с идентификатор  27632.66.21, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Котката“ с площ от  3.646 дка.
     5.2.14. Поземлен имот с идентификатор  27632.66.22, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Котката“ с площ от 6.578 дка.“ДИМИТЪР ДИМИТРОВ        /п/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Кмет на Община Етрополе