Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

31 Май 2022 | 11:11 Прочетена: 52

                                                      О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

                                 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-260/30.05.2022г. на Зам.-кмета на Общината е разрешено изработване на проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за УПИ V-19 в кв. 14 по плана на в.з. Рибарица, общ.Етрополе.

          (Публикувано на 31 Май 2022г.)


          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”