Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

16 Май 2022 | 16:04 Прочетена: 89

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                         О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-224/16.05.2022 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на  неприложения дворищнорегулационен план на с. Рибарица в частта на УПИ VІ-163 и УПИ ХІІІ-163,164 в кв. 5

    
   Хр. Дочева                                                             (публикувано на 16. 05. 2022 г.)
 гл. спец. РПиОД