Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

03 Май 2022 | 19:45 Прочетена: 123

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

  

 На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 366/29.12.2021 г. по Протокол № 27 и допълнена с Решения № 375/27.01.2022 г.,  № 380/24.02.2022 г. и  № 388/31.03.2022 г., а именно:     

 

 § 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане“, към  т. 4. 1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажби, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:

 „4.1.9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХIV – 226, квартал 24 по подробния устройствен план на с. Лъга, целият с площ от 996 /деветстотин деветдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС № 3225/25.11.2021 г.

 4.1.10.  Поземлен имот с идентификатор 27632.642.7, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“, НТП “За друг вид застрояване“ с площ от 1226 /хиляда двеста двадесет и шест/ кв.м., актуван с АЧОС № 3241/24.03.2022 г.

 4.1.11.   Поземлен  имот с идентификатор  27632.642.9,  находящ  се  в землището на гр.  Етрополе,  местност „Баш Самоков“,   НТП   “За друг вид застрояване“  с площ от  346  /триста четиридесет шест/ кв.м., актуван с АЧОС № 3239/24.03.2022 г.

 4.1.12. Поземлен  имот с идентификатор  27632.642.10,  находящ  се  в землището на гр.  Етрополе,  местност „Баш  Самоков“,  НТП  “За друг вид застрояване“ с площ от  1636  /хиляда шестстотин тридесет  шест/ кв.м., актуван с АЧОС № 3240/24.03.2022 г.

 4.1.13. Поземлен  имот с идентификатор  27632.642.40,  находящ  се  в землището на гр.  Етрополе,  местност „Баш Самоков“, НТП “За друг вид застрояване“ с площ от  2841  /две хиляди осемстотин четиридесет и един/ кв.м., актуван с АЧОС № 3238/24.03.2022 г.“

 

 § 2. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане“, към  т. 4. 2. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:

  „4.2.8. Една втора идеална част  в размер на 347.50 /триста четиридесет и седем, 0.50/ кв.м. от застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/  ХIV – 1697, квартал 165 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият от 695 кв.м., актуван с АОС № 439/15.04.2002 г.

  4.2.9. Застроен урегулиран поземлен имот / УПИ/ ХI – 1697, квартал 169 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 654 /шестстотин петдесет и четири/ кв.м., актуван с АОС № 510/20.05.2002 г.“

 

§ 3.  В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане“, към  т. 4. 4. „Прекратяване на съсобственост  между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици  или други общински имоти, се добавя нова точка, както следва:.

„4.4.9. Реална част в размер на 42 /четиридесет и два/ кв.м. от урегулиран поземлен имот III – 205, квартал 24 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с площ от 565 кв.м., актуван с АЧОС № 3344/29.04.2022 г.“

 § 4. В Раздел V – „Описание на имоти, които общината има намерение да придобие в собственост и способи за нейното придобиване“, към т. 5.1. „Безвъзмездно прехвърляне на собственост от държавата, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост“, се добавя точка, както следва:

„5.1.1. Апартамент № 10, находящ се във вход „Б“ на ЕПЖБ „Строител 2“,  УПИ I – ЖК и магазини, квартал 20 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, със ЗП от 46.30 кв.м., заедно с избено помещение № 10 и 2.10  % идеални части от общите части на жилищната сграда и правото на строеж, актуван с АДС № 5275/16.06.2017 г. на Областен управител на Софийска област.“ 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ       /п/

Кмет на Община Етрополе