Категории

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

29 Април 2022 | 11:36 Прочетена: 116

Днес, 29.04.2022 г. на основание чл. 37и, ал.6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.100 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение № 389/31.03.2022 г., във връзка с Решения № 376/27.01.2022 г. и № 396/31.03.2022 г.  на Общински съвет  - Етропол, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-15-183/19.04.2022 г. на Кмета на община Етрополе,  в състав:

 

            Председател: Станка Димитрова       -  заместник кмет;

            Членове:    1.  Бистра Павлова            -  юрисконсулт;

                    2.  Десислава Данаилова -  н-к отдел“УОСИРЖ“

                                3.  Виктория Димитрова – гл.инспектор „ЖП и Н“

                               4.   Пенка Иванова           -  общинска собственост