Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 29.04.2022 г.

29 Април 2022 | 19:03 Прочетена: 238

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-199/28.04.2022 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – ПР за УПИ І-„Атракционна зала”-изменение отреждането в „За автосервиз, пункт за технически прегледи и други обслужващи дейности” и ПЗ за УПИ І и УПИ ІІ-„За складова база”, кв. 140 по плана град Етрополе.

Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102. 

 

                                      

гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 29.04.2022 г.)

       /Хр. Дочева/