Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 29.04.2022 г.

29 Април 2022 | 19:02 Прочетена: 138

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-198/28.04.2022 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – ПР и ПЗ за УПИ ІІІ-230, кв. 44 по плана с. Бойковец.

Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102. 

 

                                      

гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 29.4 3.2022 г.)

       /Хр. Дочева/