Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 20.04.2022г

20 Април 2022 | 11:40 Прочетена: 70

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-182/18.04.2022г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) за УПИ VІІ-6, кв. 10 по плана на в.з. Рибарица, община Етрополе, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне режима на застрояване в имота.

 Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102 /тел.0720/68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.
     На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


        (Публикувано на 20 Април 2022г.)

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”