Категории

Съобщение на основание § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ

12 Април 2022 | 15:44 Прочетена: 70

До:

Мария Лазарова Тодорова
гр.София, ЖК„Младост І” бл.91, вх.Б, ет.6, ап.69

Валентин Иванов Велков
гр. Банкя, ул.„Гео Милев” № 47

Любомир Лазаров Гевезов и
Стефка Лакова Гевезова
гр.Хасково, ул.„Цар Иван Асен ІІ” бл.35, вх.А, ет.3, ап.9

Веска Веселинова Сивова
гр.Асеновград, ул.„Хаджи Димитър” № 11

Маргарита Венкова Христова
гр.София, ЖК„Света Троица” бл.16, вх.В, ет.4, ап.11

     Владимир Тодоров Гевезов
гр.София, ЖК „Хиподрума” бл.128, вх.А, ет. 4, ап.12

Анка Василева Кирова
гр.София, ЖК „Хиподрума” бл. 1, ет.14, ап. 65

Лазар Василев Гевезов
гр.Пловдив, ЖК „Тракия” бл.292, вх.А, ет.6, ап.17

Марин Найденов Маринов,
Ивелин Маринов Найденов и
Нарцис Маринов Найденов
гр. Етрополе, бул.„Георги Антонов” № 9   На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и чл. 61 от АПК Община Етрополе обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхвата на УПИ ХХІ „Детски дом” в кв. 31 по плана на с.Брусен, с който се предвижда нова улица – тупик и обособяват два нови УПИ:
 - нов УПИ ХХХІІІ за поземлен имот №285, с отреждане за „За жилищно строителство и обществено обслужване”;
- нов УПИ ХХІ за оставащата част от урегулирания поземлен имот, за която се запазва отреждането „Детски дом”.
   Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, дирекция „ТСУ”, стая № 102 /тел. 68239/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.
   На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общинската администрация.  

       (Публикувано на 12 Април 2022г.)


     НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”