Категории

Съобщение на основание § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ

12 Април 2022 | 09:11 Прочетена: 62

До:

Мария Данчева Иванова - Пенчева
гр.София, ЖК„Красна Поляна” бл.28А, ет.13, ап.59

Иван Димитров Спасов
гр. Пирдоп, ул.„Иван Вазов” № 26, ет.1 ап.2

Симеон Иванов Марков
гр.София, ЖК„Западен парк” бл.16, вх.А, ет.3, ап.8

Николай Данчев Цайков
гр.София, ул.„Св. Пимен Зогравски” бл.14, ет.4, ап.7

Стоян Любомиров Шуманов и
Боряна Любомирова Шуманова
гр.София, ул.„Люботрън” бл.96, вх.Б, ет.3, ап.21

     Валентина Богданова Станчева
гр.София, ул.„Люботрън” бл.96, вх.Б

Маргарита Руменова Дренова
гр.Ботевград, ул.„Ал. Стамболийски” №52Б, ет.2

Николай Василев Вътев
гр.Плевен, ул.„Шипка” бл.28, вх.А, ет.4, ап.11

Костадин Георгиев Паришев
с.Нареченски бани, общ. Асеновград, ул.„Панорама” № 27

„ЕС УАЙ ЕЙЧ Инвестмънтс” ЕООД
гр.София, ул.„Чарлз Дарвин” бл.14Б, вх.Б, ет.5, ап.10Б   На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и чл. 61 от АПК Община Етрополе обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхвата на УПИ ХХІ „Детски дом” в кв. 31 по плана на с.Брусен, с който се предвижда нова улица – тупик и обособяват два нови УПИ:
 - нов УПИ ХХХІІІ за поземлен имот №285, с отреждане за „За жилищно строителство и обществено обслужване”;
- нов УПИ ХХІ за оставащата част от урегулирания поземлен имот, за която се запазва отреждането „Детски дом”.
   Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, дирекция „ТСУ”, стая № 102 /тел. 68239/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.
   На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общинската администрация.  

       (Публикувано на 12 Април 2022г.)

     НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е