Категории

СЪОБЩЕНИЕ От 31.03.2022 г.

01 Април 2022 | 11:21 Прочетена: 118

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-152/31.03.2022 г  на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия План за застрояване на УПИ V3093 - „За търговска дейност, модулна газостанция и бензиностанция, кв. 229, гр. Етрополе, част от КПИИ за обект “Преустройство и реконструкция на допълващо застрояване – навес в офис и търговски обект”.
На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №  9/31.03.2022 г. за строеж “Преустройство и реконструкция на допълващо застрояване – навес в офис и търговски обект”, находящ се в V-3093,  кв. 229 по плана на  гр. Етрополе.    
Проектът – Изменение на Плана за застрояване, Разрешителното за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ, във вр. с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения по издадената заповед № РД-15-152/31.03.2022 г. и разрешение за строеж № 9/31.03.2022 г. в Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението.гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 31.03.2022 г.)
       /Хр. Дочева/