Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №08-2 от 31.03.2022 г.

31 Март 2022 | 08:48 Прочетена: 95

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №8/30.03.2022 г. на обект: – „Лятна кухня“, находяща се в УПИ IV-67, кв.22 по плана на         с. Рибарица.

Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

 

                          

                                                                                             Отдел „ТСУ,ИП и Е