Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №07-2 от 25.03.2022 г.

25 Март 2022 | 10:36 Прочетена: 111

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №7/25.03.2022 г. на обект: – „Вилна сграда с изгребна яма“, находяща се в УПИ I-9, кв.18 по плана на в.з. Рибарица.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

                             
                                                                                             Отдел „ТСУ,ИП и Е