Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 17.03.2022г.

17 Март 2022 | 15:09 Прочетена: 100

На основание чл.140, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадена Виза за проучване и проектиране на преустройство и промяна предназначението на част от сграда в строително – търговски център, находяща се в УПИ I -„За произв.нужди“, кв.10 по плана  на  гр.Етрополе.
         Визата е на разположение в Общинска администрация Етрополе, отдел
 „ТСУ, ИП и Е”, стая №102 /тел.072068250/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, визата може да се обжалва в 14- дневен срок чрез Община Етрополе пред Софийски административен съд.                                                                           ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”