Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

16 Март 2022 | 13:44 Прочетена: 80

                        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
                                                       О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                                   

С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-122/11.03.2022г. на Зам.-кмета на Общината е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-184 в кв. 28 по плана на с.Рибарица, с цел разделяне имота на два нови УПИ.

          (Публикувано на 16 Март 2022г.)


          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”