Категории

О Б Я В А

11 Март 2022 | 15:05 Прочетена: 86

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

  На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 366/29.12.2021 г. по Протокол № 27 и допълнена  с Решения № 375/27.01.2022 г. по Протокол № 28 и № 380/24.02.2022 г. по Протокол № 29, а именно:        
  § 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане“, към  т. 4. 2. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
  „4.2.7. Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХIII – 1697, квартал 165 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 645 /шестстотин четиридесет и пет/ кв.м., актуван с АОС № 438/15.04.2002 г.
 


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ       /п/
Кмет на Община Етрополе