Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

07 Март 2022 | 15:24 Прочетена: 92

                                               О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

                         На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията
                                                                      С Ъ О Б Щ А В А ,

на заинтересуваните лица,че е изработен проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхвата на УПИ ХХІ „Детски дом” в кв. 31 по плана на с.Брусен, с който се предвижда нова улица – тупик и обособяват два нови УПИ:
 - нов УПИ ХХХІІІ за поземлен имот №285, с отреждане за „За жилищно строителство и обществено обслужване”;
- нов УПИ ХХІ за оставащата част от урегулирания поземлен имот, за която се запазва отреждането „Детски дом”.
Проектът и съпътстващата го документация е изложен в Общинска администрация Етрополе, дирекция „ТСУ”, стая № 102 /тел. 68239/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Етрополе в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление.
    (Публикувано на 07 Март 2022г.)

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”

    Прикачени файлове: