Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022

07 Март 2022 | 13:42 Прочетена: 78

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

  На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 366/29.12.2021 г. по Протокол № 27 и допълнена  с Решения № 375/27.01.2022 г. по Протокол № 28 и № 380/24.02.2022 г. по Протокол № 29, а именно:        
  § 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане“, към  т. 4. 2. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
  „4.2.6. Застроен урегулиран поземлен имот / УПИ/ VIII – 64, квартал 5 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият с площ от 901 /деветстотин и един/ кв.м., актуван с АОС № 902/23.02.2011 г.
   § 2. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане“, към т. 4. 4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/,“ се добавят нови подточки, както следва:   
„4.4.6. Реална част в размер на 144  /сто четиридесет и четири/ кв. м. от урегулиран поземлен имот  ХХV – 116,  квартал 26 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с площ от 2238 кв.м., актуван с АЧОС № 3237/04.03.2022 г.
 4.4.7. Реална част в размер на 19  /деветнадесет/ кв. м. от урегулиран поземлен имот  IХ –179,  квартал 13 по подробния устройствен план на с. Ямна, целият с площ от 643 кв.м., актуван с АЧОС № 3236/01.03.2022 г.
 4.4.8. Реална част в размер на 91 /деветдесет и един/ кв. м. от урегулиран поземлен имот  I – 394,  квартал 41 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с площ от 530 кв.м., актуван с АЧОС № 3235/17.02.2022 г.“ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/   
Кмет на Община Етрополе