Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

28 Февруари 2022 | 14:26 Прочетена: 105

                        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                        О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-099/28.02.2022 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ І-„Атракционна зала”,  кв. 140 по плана на гр. Етрополе – изменение отреждането на УПИ .
Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                     


        Хр. Дочева                                                        (публикувано на 28.02.2022 г.)
Гл. специалист „РПиОД”