Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

25 Януари 2022 | 16:29 Прочетена: 116

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-045/25.01.2022 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците, на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ ІІІ-230, кв. 44 по плана на село Бойковец.
Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в  отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250).                                                     


    Христина Дочева
Гл. специалист „РПиОД”                           (публикувано на 25.01.2022 г.)