Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

25 Януари 2022 | 08:44 Прочетена: 100

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

                                                      О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е 

С Ъ О Б Щ А В А,


            Че с Решение № 369/29.12.2021 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава изработване, чрез възлагане от собствениците на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с № 05147.271.3, м. „Манастирско орище” по кадастралната карта на с. Бойковец, община Етрополе, с цел промяна предназначението на поземления имот - земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането му „За жилищни нужди”.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

(публикувано на 25.01.2022г.)                                     гл.специалист “РПиОД”
                                                                                       /Хр. Дочева/