Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022

10 Януари 2022 | 15:07 Прочетена: 106

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

  На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 366/29.12.2021 г., а именно:
§ 1. В Раздел IV - Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да  извършва  разпореждане, към  т. 4.1. Имоти – частна общинска собственост,  с които  общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чрез провеждане на публичен търг или конкурс,  се добавя нова подточка, както следва:   
„4.1.8.  Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ I –Общ., квартал 10 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с площ от 392 /триста деветдесет и два/ кв.м., актуван с АЧОС №1424/27.05.2013 г“.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/
Кмет на Община Етрополе